Poistenie pre rekreačných charterových kapitánov (hobby skipper).

Platnosť poistenia je 12 mesiacov od zvoleného dátumu začiatku poistenia. POISTENEC musí byť kapitán. Naše poistenie pre profesionálnych kapitánov, vykonávajúcich činnosť komerčne nájdete tu.

TENTO FORMULÁR JE URČENÝ VÝLUČNE PRE KLIENTOV S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKA, pokiaľ máte pobyt na území Českej republiky, použite prosím český formulár.

Vyberte poistenie ktoré požadujete. Každý poistný produkt poisťuje iné riziká, navzájom sa dopĺňajú.
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI SKIPPERA / SKIPPER LIABILITY INSURANCE

Poistenie pre skipperov motorových lodí automaticky zahŕňa poistenie skipperov plachetníc. Pre skippery mot. lodí s max.rýchlosťou do 10 km/hod. platí sadzba ako na plachetnice. Škody na majetku z dôvodu hrubej nedbanlivosti sú poistené na max. € 1,00 Mil/rok.

Informatívna interpretácia & benefity

Informačná brožúra

Predovšetkým preto, že YACHT-POOL v poistení zodpovednosti skippera pokrýva škody spôsobené v dôsledku hrubej nedbanlivosti.
Bežné škody spôsobené tretím osobám sú v zásade kryté z poistenia lode, bežné škody na charterovej lodi do výšky kaucie sú kryté z poistenia kaucie.
V prípade hrubej nedbanlivosti má povinnosť náhrady škody v plnom rozsahu skipper, to znamená, poisťovňa charterovej lode, alebo chartrová spoločnosť si môže vymáhať náhradu škody od skippera. V prípade uzavretého poistenia zodpovednosti do rokovania s charter spoločnosťou alebo poisťovňou namiesto skippera vstupuje silný a skúsený partner - YACHT-POOL av v prípade preukázanej hrubej nedbanlivosti preberá záväzky vyplývajúce z poistnej zmluvy.

Ďalšie dôvody:
 • skipper zodpovedá celým svojim majetkom za škody, ktoré spôsobil iným osobám vrátane ich majetku
 • osobné poistenie neposkytuje dostatočné krytie vyplývajúce z aktivít skippera.
 • skipper je zodpovedný za všetkých členov posádky
 • nie je vždy jasné v akom rozsahu je chartrová loď skutočne poistená. Veľmi často je poistné krytie obmedzené len na určitú hodnotu lode, ktorá môže byť veľmi nízka v porovnaní s neobmedzenou osobnou zodpovednosťou. Často sú zahrnuté iba určité menované škody, napríklad iba škody vzniknuté pri kolízii atď.
 • nie je jasné, či je loď vôbec poistená a či bolo poistné uhradené včas. To môže mať za následok, že poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie a skipper nemá žiadnu poistnú ochranu!
 • lode, ktoré plávajú pod cudzou vlajkou sú spravidla poistené v zmysle poistných podmienok platných v zahraničí a zmluva je obvykle v jazyku danej krajiny, skipper prakticky nie ste schopní posúdiť rozsah skutočnej poistnej ochrany
 • žiadne iné povinné poistenie zodpovednosti za škodu vlastníka jachty nepokrýva škody, vzniknuté na prenajatej lodi v dôsledku „hrubej nedbanlivosti“ skippera


 • články a príklady z praxe nájdete tu:
  https://www.yacht-pool.sk/clanok_zobraz.php?id=174
  https://www.yacht-pool.sk/clanok_zobraz.php?id=200


POISTENIE PRE PRÍPAD NEHODY / ACCIDENT INSURANCE

Upozorňujeme, že špeciálne poistenie pre prípad nehody na lodi nenahrádza zdravotné poistenie. Poistení sú kapitán a posádka, poistná čiastka sa delí počtom členov posádky. Poznámka: Súkromné úrazové poistenie nie vždy kryje riziko rizikových športov (napr. jachting).

Informatívna interpretácia & benefity

Informačná brožúra

Plnenie z poistenia pre prípad nehody (accident insurance) nastáva pokiaľ došlo pri prevádzke jachty k úrazu s trvalými následkami, alebo usmrtenie člena posádky, bez ohľadu na vlastné alebo cudzie zavinenie (kým pri poistení zodpovednosti skippera je nutné preukázať zavinenie skipperom). Tiež pokrýva náklady na záchranné práce ohrozenej posádky.
 • bežné (cestovné) úrazové poistenie sa obvykle nevzťahuje na „športy s vyššou mierou rizika ( jachting) “ alebo krytie nebýva dostačujúce.
 • na rozdiel od bežného poistenia plnenia nastáva aj vtedy, ak nikto neutrpel úraz, teda ak sa posádka dostala do krízovej situácie na mori a musí byť priolaná pomoc (napr. vrtuľník), aby sa predišlo úrazom. Tieto medzery v rozsahu poistného krytia poistenci často podceňujú.
 • Poistenie pre prípad nehody platí na celom svete, pre každú posádku s ktorou skipper vypláva!

POISTENIE DEPOZITU CHARTEROVEJ LODE / CHARTER DEPOSIT INSURANCE

Pokrýva poistenie kaucie do zvolenej výšky kaucie. Spoluúčasť je 5%, nie však menej ako 50 €. Zvolená čiastka výšky depozitu nemôže byť nižšia ako výška depozitu, ktorá je uvedená v zmluve s charterovou spoločnosťou. Navýšenie poistenie kaucia je možné v priebehu platnosti poistenia kedykoľvek bez poplatku.

Informatívna interpretácia & benefity

Informačná brožúra

Poistenie kaucie platí neobmedzene na dobu 12 mesiacov - na celom svete (okrem Austrálie, Kanady a USA - na dotaz)!
Poistenie kaucie pokrýva škodu spôsobenú na prenajatej lodi, nie však na lodi, ktorej poškodenie vaša prenajatá loď inému plavidlu alebo na inom majetku spôsobila.
Poistenie kaucie je možné si navýšiť podľa potreby počas trvania poistenia, bez doplatku.

Článok, ako sa rozlišuje poistenie depozitu a poistenie zodpovednosti:
https://www.yacht-pool.sk/clanok_zobraz.php?id=174

POISTENIE STORNA NÁJMU / CHARTER CANCELLATION INSURANCE

Vyplňte len ak žiadate poistenie storna:
Hodnota prenájmu: Trvanie nájmu od: Trvanie nájmu do:

Poistenie kryje riziko odstúpenia od nájmu v prípade náhleho ochorenie a úrazu skipera alebo jeho rodiny. Štandardne platí pre kapitána plavidla, na vyžiadanie platí aj pre celú posádku, alebo jej jednotlivých členov. Platné je iba na obdobie konkrétneho najmu! Na požiadavky presahujúce hodnotu 10 000 € je potrebné žiadať špeciálne podmienky v YACHT-POOL. Poistenie nie je možné pri chronických chorobách a choroby, ktorá prepukla pred uzavretím poistenie. Poistenie storna je potrebné uzavrieť súčasne so zmluvou o prenájmu plavidla, najneskôr však do 7 dní po uzavretí zmluvy a zároveň najmenej 30 dní pred prvým dňom prenájmu plavidla.
Celková suma poistného

0 €


Poistenec - kapitán:
Trvalé bydlisko:

Zvoľte si začiatok poistenia (platné od 12:00, trvanie + 12 mesiacov):

Vaše poistenie nadobúda platnosť doručením žiadosti elektronicky a prijatím úhrady poistného v plnej výške na uvedené čísla účtu (v ďalšom kroku).

Vyplnením žiadosti o poistenie skippera a posádku súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresa a telefonický kontakt boli spracúvané spoločnosťou YACHT-POOL s.r.o. a DEUTSCHER YACHT-POOL Versicherungs-Service GmbH. Schützenstr. 9 Ottobrunn 85521, Germany v rámci plnenia predzmluvných vzťahov. Súhlas je daný do času spracovania zmluvy. Bol som informovaný, že v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy a to na čas trvania zmluvy a na nevyhnutný čas po jej uplynutí, pokiaľ to vyplýva z právnych predpisov platných v Slovenskej (TU) a Nemeckej republike (viac tu).