Pojištění pro rekreační charterové kapitány (hobby skipper).

Platnost pojištění je 12 měsíců od zvoleného data začátku pojištění. POJIŠTĚNEC musí být kapitán. Naše pojištění pro profesionální kapitány, vykonávající činnost komerčně naleznete zde.

Vyberte pojištění které požadujete. Každý pojistný produkt pojišťuje jiná rizika, navzájem se doplňují.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SKIPPERA / SKIPPER LIABILITY INSURANCE

Pojištění pro skippery motorových lodí automaticky zahrnuje pojištění skipperů plachetnic. Pro skippery mot. lodí s max.rychlostí do 10 km/hod. platí sazba jako na plachetnice. Škody na majetku z důvodu hrubé nedbalosti jsou pojištěny na max. € 1,00 Mil/rok.

Informativní interpretace & benefity

Informační brožura

Především proto, že YACHT-POOL v pojištění odpovědnosti skippera pokrývá škody způsobené v důsledku hrubé nedbalosti.
Běžné škody způsobené třetím osobám jsou v zásadě kryty z pojištění lodi, běžné škody na charterové lodi do výše kauce jsou kryté z pojištění kauce.
V případě hrubé nedbalosti má povinnost náhrady škody v plném rozsahu skipper, to znamená, pojišťovna charterové lodi, nebo chartrová společnost si může vymáhat náhradu škody od skippera. V případě uzavřeného pojištění odpovědnosti do jednání s charter společností nebo pojišťovnou namísto skippera vstupuje silný a zkušený partner - YACHT-POOL a v v případě prokázané hrubé nedbalosti přebírá závazky vyplývající z pojistné smlouvy.

Další důvody:
 • skipper odpovídá celým svým majetkem za škody, které způsobil jiným osobám včetně jejich majetku
 • osobní pojištění neposkytuje dostatečné krytí vyplývající z aktivit skippera.
 • skipper je zodpovědný za všechny členy posádky
 • není vždy jasné v jakém rozsahu je chartrová loď skutečně pojištěna. Velmi často je pojistné krytí omezeno jen na určitou odnotu lodi, která může být velmi nízká v porovnání s neomezenou osobní odpovědností. Často jsou zahrnuty pouze určité jmenované škody, například pouze škody vzniklé při kolizi atd.
 • není jasné, zda je loď vůbec pojištěna a zda bylo pojistné uhrazeno včas. To může mít za následek, že pojistitel není povinen poskytnout plnění a skipper nemá žádnou pojistnou ochranu!
 • lodě, které plují pod cizí vlajkou jsou zpravidla pojištěny ve smyslu pojistných podmínek platných v zahraničí a smlouva je obvykle v jazyce dané země, skipper prakticky nejste schopni posoudit rozsah skutečné pojistné ochrany
 • žádné jiné povinné pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka jachty nepokrývá škody, vzniklé na pronajaté lodi v důsledku „hrubé nedbalosti“ skippera


 • články a příklady z praxe naleznete zde:
  https://www.yacht-pool.cz/clanok_zobraz.php?id=167
  https://www.yacht-pool.cz/clanok_zobraz.php?id=231"


POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEHODY / ACCIDENT INSURANCE

Upozorňujeme, že speciální pojištění pro případ nehody na lodi nenahrazuje zdravotní pojištění. Pojištěni jsou kapitán a posádka, pojistná částka se dělí počtem členů posádky. Poznámka: Soukromé úrazové pojištění ne vždy kryje riziko rizikových sportů (např. jachting).

Informativní interpretace & benefity

Informační brožura

Plnění z pojištění pro případ nehody (accident insurance) nastává pokud došlo při provozu jachty k úrazu s trvalými následky, nebo usmrcení člena posádky, bez ohledu na vlastní nebo cizí zavinění (dokud při Pojištění odpovědnosti skippera je nutné prokázat zavinění skipperem). Také pokrývá náklady na záchranné práce ohrožené posádky.
 • běžné (cestovní) úrazové pojištění se obvykle nevztahuje na „sporty s vyšší mírou rizika ( jachting) “ nebo krytí nebývá dostačující.
 • na rozdíl od běžného pojištění plnění nastává i tehdy, pokud nikdo neutrpěl úraz, tedy pokud se posádka dostala do krizové situace na moři a musí být přiolaná pomoc (např. vrtulník), aby se předešlo úrazům. Tyto mezery v rozsahu pojistného krytí pojištěnci často podceňují.
 • pojištění pro případ nehody platí na celém světě, pro každou posádku se kterou skipper vypluje!

POJIŠTĚNÍ DEPOZITU CHARTEROVÉ LODĚ / CHARTER DEPOSIT INSURANCE

Pokrývá pojištění kauce do zvolené výše kauce. Spoluúčast je 5%, ne však méně než 50 €. Zvolená částka výše depozitu nemůže být nižší než výše depozitu, která je uvedena ve smlouvě s charterovou společností. Navýšení pojištění kauce je možné v průběhu platnosti pojištění kdykoli bez poplatku.

Informační brožura

Pojištění kauce platí neomezeně na dobu 12 měsíců - na celém světě (kromě Austrálie, Kanady a USA - na dotaz)!
Pojištění kauce pokrývá škodu způsobenou na pronajaté lodi, ne však na lodi, jejíž poškození vaše pronajatá loď jinému plavidlu nebo na jiném majetku způsobila.
Pojištění kauce je možné si navýšit dle potřeby po dobu trvání pojištění, bez doplatku.

Článek, jak se rozlišuje pojištění depozitu a pojištění odpovědnosti:
https://www.yacht-pool.cz/clanok_zobraz.php?id=231

POJIŠTĚNÍ STORNA NÁJMU / CHARTER CANCELLATION INSURANCE

Vyplňte jen pokud žádáte pojištění storna:
Hodnota pronájmu: Trvání nájmu od: Trvání nájmu do:

Pojištění kryje riziko odstoupení od nájmu v případě náhlého onemocnení a úrazu skipera anebo jeho rodiny. Standardně platí pro kapitána plavidla, na vyžádaní platí i pro celou posádku, nebo její jednotlivé členy. Platné je pouze na období konkrétního najmu! Na požadavky přesahující hodnotu 10 000 € je třeba žádat speciální podmínky v YACHT-POOL. Pojištění není možné při chronických chorobách a nemoci, která propukla před uzavřením pojištění. Pojištění storna je třeba uzavřít současně se smlouvou o pronájmu plavidla, nejpozději však do 7 dnů po uzavření smlouvy a zároveň nejméně 30 dní před prvním dnem pronájmu plavidla.
Celková suma pojistného

0 €


Pojištenec - kapitán:
Trvalé bydlište:

Zvolte si začátek pojištění (platné od 12:00,trvání + 12 měsíců):

Vaše pojištění vstupuje v platnost doručením žádosti elektronicky a přijetím úhrady pojistného v plné výši na uvedená čísla účtu (v dalším kroku).

Vyplněním žádosti o pojištění skippera a posádky souhlasím, aby moje osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, emailová adresa a telefonický kontakt byly zpracovávány společností YACHT-POOL s.r.o. a DEUTSCHER YACHT-POOL Versicherungs-Service GmbH. Schützenstr. 9 Ottobrunn 85521, Germany v rámci plnění předsmluvních vztahů. Souhlas je dán do času zpracování smlouvy. Byl jsem informován, že v případě uzavření pojistné smlouvy je právním základem zpracování osobních údajů plnění smlouvy a to na dobu trvání smlouvy a na nezbytný čas po jejím uplynutí, pokud to vyplývá z právních předpisů platných v České (zde) a Německé republice.(více zde)