Často kladené otázky (FAQ)


Sú účinné poistenia skipera aj keď pracujem ako profesionálny skiper?
Nie, profesionálnym skiperom však ponúkame poistenie skipera prispôsobené špecifickým rizikám.

Kedy som považovaný za profesionálneho skipera?
Ak dostávate za Vašu skiperskú činnosť odmenu alebo iné výhody, ktoré majú peňažnú hodnotu, musíte sa poistiť ako „profesionálny skiper“, lebo v tomto prípade nie sú „normálne“ poistky pre skiperov“ účinné.

Som poistený ako skiper aj na predvádzacie, výcvikové a regatové plavby?
Predvádzacie, výcvikové a regatové plavby sú vylúčené z poistnej ochrany (poistného krytia), dajú sa však pripoistiť na základe zvláštnej dohody. Jednoducho nás kontaktujte, ponúkneme Vám riešenie šité na mieru pre Vašu konkrétnu skiperskú činnosť.
Rovnako treba mať na pamäti, že plavidlo, na ktorom sa výcviková plavba uskutočňuje, má pravdepodobne vo výluke iné komerčné využitie okrem chartru. Pre tieto účely je teda plavidlo v prípade nehody nepoistené!!!

Platí moje poistenie skipera aj keď sa zúčastním plavby ako člen posádky?
Nie, za škody, ktoré spôsobí posádka alebo skiper z vlastného zavinenia zodpovedá vždy skiper. Poistenec teda musí byť vždy skiper.

Podpísal som zmluvu o prenájme, ale nie som skiper. Kto musí uzatvoriť poistenie skipera (špeciálne poistenie kaucie)?
Poistenec musí byť skiper, aj keď loď prenajala iná osoba, lebo skiper zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí on sám alebo jeho posádka z vlastného zavinenia.

Čo je hrubá nedbanlivosť?
Neexistuje žiadna jednoznačná definícia aké správanie sa považuje za hrubú nedbanlivosť. Hrubá nedbanlivosť je elastický pojem a určuje ju sudca alebo poistný znalec. Pri posudzovaní sa zohľadňujú skúsenosti skipera, posádky a vonkajšie okolnosti. Môže sa teda stať, že správanie skipera, ktoré malo za následok závažnú škodu, sa bude v prípade skipera posudzovať ako hrubá nedbanlivosť a v prípade iného skipera nie. Preto sme do poistného krytia pri poistení zodpovednosti skipera zahrnuli hrubú nedbanlivosť, aby ste mali zabezpečenú ochranu aj pre tento prípad.

Skôr ako vyplávam, uzatvorím ako skiper s členmi mojej posádky zmluvu , v ktorej členovia posádky podpíšu vylúčenie zodpovednosti. Potrebujem napriek tomu poistenie zodpovednosti skipera?
Bezpodmienečne áno, lebo zo zákona zodpovedáte za ujmy spôsobené osobám, ktoré zapríčiníte svojim zavinením a túto zákonnú zodpovenosť nemôžete zrušiť ani so súhlasom členov posádky. Ak by došlo k ujmám spôsobeným osobám, nie je v tomto prípade Vaša zmluva s posádkou účinná. A pretože za takéto škody zodpovedáte celým svojim majetkom (aj budúcim), zahrnuli sme tieto potenciálne nároky posádky do poistného krytia v rámci produktu poistenia zodpovednosti skipera.

Mám súkromné poistenie zodpovednosti. Potrebujem ako skiper aj v tomto prípade poistenie zodpovednosti skipera?
Áno, lebo súkromné poistenie zodpovednosti vylučuje vedenie vodných športových plavidiel a neposkytuje ani poistnú ochranu pre prenajaté predmety. Povinné poistenie zodpovednosti skipera ponúka okrem toho ešte množstvo ďalších výhod prispôsobených špecifickým rizikám pri chartri.

Musím Yacht Poolu nahlasovať termíny mojich plavieb?
Nie. Poistná ochrana platí (s výnimkou poistenia kaucie pri regate – limitované na konkrétny termín) po dobu 12 mesiacov, pre všetky plavby, a bez predchádzajúceho oznámenia.

Ktorá poisťovňa plní, ak je potrebné prenajatú loď vyprosťovať?
Náklady na vyprosťovanie sa hradia z havarijného poistenia vlastníka jachty. Podľa zmluvy o prenájme bude vaša kaucia v tomto prípade zadržaná, čo je zabezpečené poistením kaucie za prenájom. Ak sa nehoda a následné vyprosťovanie lode stalo v dôsledku hrubej nedbanlivosti skipera, plnenie z havarijného poistenia vlastníka lode môže byť odmietnuté a vy zodpovedáte celým svojim majetkom. Pre takéto prípady poskytuje poistnú ochranu povinné poistenie zodpovednosti skippera, lebo v ňom je zahrnutá aj hrubá nedbanlivosť.

Platia moje poistenia skipera aj pri regatách?
Riziko regaty je súčasťou poistenia v takmer všetkých poisteniach skipera s výnimkou poistenia kaucie a poistenia následných škôd v prípade prenájmu. V rámci poistenia kaucie pri prenájme a poistenia následných škôd pri prenájme ponúkame špeciálne poistenie pre regaty.

Poskytne poisťovňa plnenie, ak bude kvôli škode súvisiacej so zodpovednosťou skipera zadržaná moja kaucia?
Nie, z poistenia kaucie nastane plnenie, ak spôsobíte na vami prenajatej jachte škodu z vlastného zavinenia a prenajímateľ zadrží kauciu. Ak spôsobíte škodu inej jachte poskytne za túto škodu plnenie ( toto plnenie ma prioritu) poistenie zodpovednosti vyplývajúce z prevádzky jachty, až následne poistenie zodpovednosti skipera.

Musím zložiť na základni kauciu, ak uzatvorím poistenie kaucie za prenájom?
Uzatvorenie poistenia Vás nezbavuje povinnosti zložiť kauciu prenajímateľovi. V prípade škody na prenajatej jachte prenajímateľ Vašu kauciu zadrží. Nahlásite nám škodu a po predložení a kontrole podkladov k škodovej udalosti dostanete od Yacht Pool kauciu po odpočítaní spoluúčasti späť.

Je nejaká lehota v rámci ktorej je potrebné uzatvoriť poistenia skipera ?
Nie, všetky poistenia skipera môžete uzatvoriť kedykoľvek pred nástupom na charter.

Plní poistenie kaucie aj v prípade škôd podmienených údržbou?
Poistenie kaucie likviduje škody, ktoré spôsobil na prenajatej lodi skipper a posádka z vlastného zavinenia, napr. nesprávnou obsluhou. Nespadajú sem škody, ktoré sa vzniknú v súvislosti s nedostatočnou údržbou. Preto si preberaní jachty urobte čas a dajte si poškodené alebo opotrebované časti vybavenia jachty potvrdiť od prenajímateľa na preberacom protokole. Týmto postupom zabránite tomu, že Vám pri odovzdávaní jachty môže prenajímateľ vyúčtovať veci, ktoré si vyžadovali opravu alebo výmenu už pred Vašou plavbou a nesúvisia s poškodeniami spôsobenými zavinením Vašej posádky.

Sú v poistení kaucie poistené aj plachty a postranný čln ?
Áno! Všetko čo patrí k jachte s výnimkou spinakera je zahrnuté v poistení, stratu / krádež postranného člnu je potrebné zdokumentovať políciou.

Kedy musím nahlásiť škodu?
Nahláste prosím škody bezodkladne po návrate z dovolenky do domovskej krajiny. Nechajte si od prenajímateľa vystaviť účet za opravu škody a po dovolenke sa s nami skontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

Musím sa držať max. predvolenej výšky kaucie uvedenej v žiadosti skippera?
Nie, po dohode môžeme poistiť každú, aj vyššiu potrebnú sumu kaucie.

Poistenie skipera – ako dlho je platné a predlžuje sa automaticky?
Vaše poistenie je platné 12 mesiacov od uzavretia zmluvy a bude nás tešiť, ak sa pre Vašu nasledujúcu plavbu rozhodnete opäť pre Yacht Pool.Otázky zodpovedal : YACHT – POOL Deutschland - Versicherungs-Service GmbH, www.yacht-pool.sk