Zoznam dokladov potrebných k likvidácii poistnej udalosti:

Faktúru – účet v origináli

Doklad o úhrade

Podrobný popis priebehu udalosti v angličtine (nemčine), podpísaný všetkými členmi posádky

Zmluvu o prenájme

Zoznam členov posádky

Bankové údaje v tvare IBAN a SWIFT
uvedené doklady pošlite v elektronickej podobe na adresu: info@yacht-pool.sk