Zoznam dokladov potrebných k likvidácii poistnej udalosti:

Podrobný popis priebehu udalosti (vrátane dátumu poistnej udalosti), v angličtine (nemčine), podpísaný všetkými členmi posádky
Faktúru za opravu s rozpisom materiálu a práce
Prijímovy doklad o úhrade škody ( = o zadržaní časti depozitu)
Zmluvu o prenájme s vyčísleným depozitom
Zoznam členov posádky – crew list
Bankové údaje v tvare IBAN, SWIFT a meno držiteľa účtu
Fotodokumentácia ak je dostupná


Pri krádeži doplniť záznam z polície.


Pri poistnej udalosti s účasťou tretej osoby (poškodenie cudzej lode, škodou spôsobenou inou loďou alebo poškodení iného majetku) záznam z kapitanátu aj s vyjadrením ostatných účastníkov nehody (skipperov ďaľších lodí).


Doklady prosíme zaslať v jednom dokumente s prílohami mailom na adresu info@yacht-pool.sk a na vyžiadanie predložiť originál.Uvedené doklady pošlite v elektronickej podobe na adresu: info@yacht-pool.sk