Prečo uzavrieť poistenie zodpovednosti skipera

Informatívna interpretácia & benefity

Pretože v zásade osobne zodpovedáte – celým svojím súčasným aj budúcim majetkom - za škody, ktoré ste spôsobili iným osobám vrátane ich majetku.

· vaše osobné poistenie neposkytuje dostatočné krytie vyplývajúce z aktivít skipera.

· ako skiper, ste tiež zodpovedný za všetkých členov posádky.

· nie ste si istý v akom rozsahu je cudzia loď skutočne poistená. Veľmi často je poistné krytie obmedzené len na určitú hodnotu lode, ktorá môže byť veľmi nízka v porovnaní s neobmedzenou osobnou zodpovednosťou. Často sú zahrnuté iba určité vymenované škody, napríklad iba škody vzniknuté pri kolízii atď.

· neviete, či je loď vôbec poistená a či bolo poistné uhradené včas. To môže mať za následok, že poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie a vy nemáte žiadnu poistnú ochranu!

· lode, ktoré sa plavia pod cudzou vlajkou sú spravidla poistené v zmysle poistných podmienok platných v zahraničí a zmluva je v jazyku danej krajiny. Vy prakticky nie ste schopní posúdiť rozsah skutočnej poistnej ochrany.

· žiadne iné povinné poistenie zodpovednosti za škodu vlastníka jachty nepokrýva škody, ktoré vznikli na prenajatej lodi v dôsledku „hrubej nedbanlivosti“ skipera. YACHT - POOL pokrýva zodpovednosť za škodu ako následok hrubej nedbanlivosti !