Prečo uzavrieť poistenie zodpovednosti skippera YACHT-POOL?

Informatívna interpretácia & benefity

Poistenie zodpovednosti skippera, vyplývajúce z činnosti vedenia prenajatého plavidla, pokrýva:

  • škody spôsobené tretím osobám na majetku a nemateriálne újmy až do výšky 10 mil. EUR(*)
  • škody v dôsledku hrubej nedbanlivosti a to aj na na prenajatej jachte nad výšku depozitu
  • oprávnené nároky členov posádky voči skipperovi
  • zodpovednosť z vleku vodných lyžiarov a paraglajdistov
  • zodpovednosť z používania člna patriaceho k prenajatej jachte
  • súdnu obhajobu neoprávnených nárokov voči skipperovi
  • platné aj na regatu

Kapitán lode (skipper) má plnú a neobmedzenú zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vlastným zavinením spôsobí iným. Za tieto ručí v zásade celým svojím súčasným aj budúcim majetkom - bez obmedzenia!

Cieľom poistenia zodpovednosti skippera za škodu je preskúmať nároky zo zodpovednosti uplatnené proti kapitánovi, uspokojiť oprávnené nároky a odvrátiť neoprávnené nároky vyplývajúce z používania prenajatého plavidla.

(*) Poistenie zodpovednosti skippera pokrýva škody na majetku a nematerálne ujmy spôsobené tretím osobám v dôsledku používanie charter plavidla, pokiaľ nastali zavinením skippera a nepokrýva ich poistenie zodpovednosti prenajatého plavidla, obzvlášť v prípade hrubej nedbanlivosti.

V prípade hrubej nedbanlivosti má skipper povinnosť náhrady škody v plnom rozsahu, to znamená, poisťovňa chartrovej lode, alebo chartrová spoločnosť si môže vymáhať náhradu škody od skippera.

YACHT-POOL v poistení zodpovednosti skippera pokrýva aj škody spôsobené v dôsledku hrubej nedbanlivosti! V prípade uzavretého poistenia zodpovednosti do jednania s charter spoločnosťou, alebo poisťovňou namiesto skippera vstupuje silný a skúsený partner - YACHT-POOL a v prípade dokázanej hrubej nedbanlivosti preberá záväzky vyplývajúce z poistnej zmluvy.

Škody spôsobené tretím osobám sú v zásade kryté z poistenia zodpovednosti z prevádzky jachty, ktoré uzatvára majiteĺ chartrovej lode. Nie je však jasné, aké sú podmienky a rozsah tohto poistenia, či majiteľ uzatvoril poistenie na dostatočnú výšku krytia, čo je vo výlukách a či je poistenie skutočne platné.FAQ:
Potrebujem poistenie zodpovednosti ak mám uzavreté poistenie depozitu (a naopak)?
Najčastejšou chybou pri likvidácii poistných udalostí býva nepochopenie rozdielu medzi týmito poisteniami.


Poistenie depozitu kopíruje zvyčajne výšku spoluúčasti majiteľa na havarijnom poistení lode. Do tejto výšky sa skipper zložením depozitu zaväzuje nahradiť škody, ktoré spôsobil na prenajatom plavidle (iba na prenajatom plavidle). Poistenie depozitu chráni skippera a posádku pred jeho čiastočnou, alebo úplnou stratou v dôsledku poškodenia prenajatého plavidla. Pokiaľ vznikli na prenajatom plavidle škody z dôvodu dokázanej hrubej nedbanlivosti, náhrada škody sa uplatní z poistenia zodpovednosti skippera. Tieto 2 poistenia sa navzájom doplňujú a spolu s poistením posádky pre prípad nehody pokrývajú vačšinu škodových udalostí, ktorých finančné následky skipper a posádka bez poistenia museli znášať..články a príklady z praxe nájdete tu:
https://www.yacht-pool.sk/clanok_zobraz.php?id=174
https://www.yacht-pool.sk/clanok_zobraz.php?id=200"